Σκοπός

Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι οι εξής:

 • Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών, επιμορφωτικών και ερευνητικών αναγκών του Π.Τ.Ν. σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου
 • Η ανάπτυξη του ερευνητικού χαρακτήρα των σπουδών
 • Η κατάρτιση των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών σχετικά με:
  • τη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης και τη γλωσσική διδασκαλία σε μη ελληνόφωνους μαθητές/τριες,
  • την κριτική και συμπεριληπτική προσέγγιση των πολλαπλών μορφών ετερότητας που απαντώνται στο σχολικό περιβάλλον,
  • τη διαχείριση της ανομοιογένειας στην τάξη και στο σχολείο, την ανίχνευση, καταγραφή και παρέμβαση σχετικά με την κοινωνικοποίηση των παιδιών ως προς το φύλο τους,
  • την ανάπτυξη και προώθηση της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και διδασκαλίας και της κριτικής παιδαγωγικής,
 • Η υποστήριξη και εποπτεία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/ριών του Π.Τ.Ν. ειδικά των διαστάσεων της που αφορούν την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προσφυγική και μεταναστευτική εμπειρία, την εφαρμογή διαφοροποιημένων προσεγγίσεων και την οργάνωση μαθησιακών εμπειριών οι οποίες να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών
 • Η καλλιέργεια του κριτικού πνεύματος και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών σχετικά με τα ευρύτερα κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα που αποτελούν το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου
 • Η ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου μέσα από την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση επιστημόνων που η ειδικότητα τους είναι συναφής με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου
 • Η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων που αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε τομείς συναφείς με τη θεματική του εργαστηρίου καθώς επίσης και έρευνες που διενεργούνται από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών αλλά και από υποψήφιους διδάκτορες
 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκ παιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο τόσο της τυπικής όσο και της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης και επικοινωνίας
 • Η εξυπηρέτηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου
 • Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου
 • Η ανάπτυξη τόσο γενικών όσο και εξειδικευμένων ερευνητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί στη σύγχρονη αγορά εργασίας στην οποία καλούνται να ενταχθούν.