Πρακτική άσκηση

Η υποστήριξη των φοιτητριών και φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, αποτελεί έναν από τους βασικούς σκοπούς της ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου.


Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν ανομοιογενείς τάξεις και ομάδες όπου τα παιδιά δεν διαφέρουν μόνο ως προς το εθνοπολιτισμικό και γλωσσικό, αλλά και ως προς το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, τη στάση τους απέναντι στο σχολείο, τις ιδιαίτερες ικανότητές τους και ενδιαφέροντα ή τον τρόπο που μαθαίνουν, ένας από τους στόχους του εργαστηρίου είναι να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των φοιτητριών και φοιτητών σχετικά με την ετερογένεια και τη διαφορετικότητα στην τάξη.


Η αναγνώριση της διαφορετικότητας των μαθητών και μαθητριών συνεπάγεται ότι ο φοιτητής και η φοιτήτρια πρέπει να μπορεί να σχεδιάζει και να οργανώνει διαφοροποιημένες προσεγγίσεις που θα επιτρέπουν στους/τις μαθητές/-τριες να συμμετέχουν στη συλλογική μαθησιακή εμπειρία και παράλληλα να ακολουθούν την προσωπική τους πορεία μάθησης.  Η πρακτική άσκηση, σε συνάρτηση με το θεωρητικό πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, μπορεί να συμβάλει στην εξοικείωσή των φοιτητριών/-τών με την ετερογένεια στην τάξη και την παιδαγωγική της αξιοποίηση.


Η προσέγγιση της πρακτικής άσκησης με βάση αυτή την προβληματική πραγματοποιείται στο πλαίσιο εξειδικευμένων μαθημάτων, όπως είναι το μάθημα της «Συστηματικής Παρατήρησης στο Νηπιαγωγείο» στο 2ο έτος σπουδών (μάθημα επιλογής) και το μάθημα «Διδασκαλία-Εφαρμογές-ΙΙ» στο 4ο έτος σπουδών (υποχρεωτικό μάθημα).


Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ27/14599/Δ1 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 398/13.02.2019),  στον κατάλογο των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων συμπεριλήφθηκαν δύο ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων) που λειτουργούν ως παραρτήματα νηπιαγωγείων προκειμένου οι φοιτήτριες/-τές που επιθυμούν να μπορούν να πραγματοποιήσουν εκεί την πρακτική τους άσκηση.


Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε από τη συνεργασία των διδασκουσών των μαθημάτων Διδασκαλία-Εφαρμογές ΙΙ (Ε. Σοφού) και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Διδακτικές Εφαρμογές (Λ. Στεργίου) και αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητριών/των αναφορικά με την εκπαίδευση παιδιών με προσφυγικό υπόβαθρο, αφετέρου στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στις συγκεκριμένες δομές και αφορά μια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα.